zalefree@gmail.com
-

 *ให้เช่า computer ราคาเช่าตัวละ 500 บาท/วัน,ให้เช่า Notebook ราคาเช่าตัวละ 800 บาท/วัน,ให้เช่า Printer ราคา เช่าตัวละ 800 บาท/วัน (หลายตัวนะครับ)*  

ราคา - ฿
ราคาปกติ - ฿
 • รักชาติ เรืองแสน
 • 0855677055
 • 48/356 แขวงดอกไม้เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 • -
 • กรุงเทพ
 • 10250 • *ให้เช่า computer ราคาเช่าตัวละ 500 บาท/วัน,ให้เช่า Notebook ราคาเช่าตัวละ 800 บาท/วัน,ให้เช่า Printer ราคา เช่าตัวละ 800 บาท/วัน (หลายตัวนะครับ)*
 • -
 • -
 • -
 • -

 *ให้เช่า computer ราคาเช่าตัวละ 500 บาท/วัน,ให้เช่า Notebook ราคาเช่าตัวละ 800 บาท/วัน,ให้เช่า Printer ราคา เช่าตัวละ 800 บาท/วัน (หลายตัวนะครับ)*  
173547
/