zalefree@gmail.com
-

ขายโรงสีข้าว ขนาดกลาง ขนาดมอเตอร์ 25 แรง 3 เฟส โม้หิน 4 โม้หิน แนวตั้ง (ขัดขาว 3 โม้ ข้าวเปลือก 1 โม้)

ราคา 80,000 ฿
ราคาปกติ 80,000 ฿
  • kriang072
  • 668-94540
  • -
  • บางเขน
  • -  • ขายโรงสีข้าวมือสอง ขนาดกลาง
  • -
  • -
  • -
  • 80,000

ขายโรงสีข้าว ขนาดกลาง ขนาดมอเตอร์ 25 แรง 3 เฟส โม้หิน 4 โม้หิน แนวตั้ง (ขัดขาว 3 โม้ ข้าวเปลือก 1 โม้)
193773
/
ธุรกิจ , เครื่องจักรกล