zalefree@gmail.com
-

ขายงูปล้องทองสีสวย เชื่อง งูเลี้ยงไม่ใช่งูป่า ชอบที่มึด กินดีกินเก่ง ถ่ายพยาธิแล้ว

ราคา 1,000 ฿
ราคาปกติ 1,000 ฿
 • ปฎิพัทธ์
 • 093-8859040
 • 29/9 พระราม6 ซอย13
 • -
 • กรุงเทพมหานคร
 • - • ขายงูปล้องทองสีสวย เชื่อง งูเลี้ยงไม่ใช่งูป่า พร้อมส่ง
 • -
 • -
 • -
 • 1,000

ขายงูปล้องทองสีสวย เชื่อง งูเลี้ยงไม่ใช่งูป่า ชอบที่มึด กินดีกินเก่ง ถ่ายพยาธิแล้ว
244503
/